Sommerrogata 1 – Inkognitogata 37 – Planforslag til offentlig ettersyn – Omregulering til næringsformål, bevertning og bolig

Utdrag av vedtak om offentlig ettersyn

Sommerrogaten utvikling AS foreslår å omregulere Vestkantbadet fra offentlig bygning til hotell, bolig, tjenesteyting, forretning m.m. Hovedhensikten med planen er å øke utnyttelsen, samtidig som bevaringsverdig bebyggelse ivaretas og sikres. Eksisterende kontorbygg rives og det foreslås bebyggelse med høyder fra 4 til 9 etasjer. Det foreslås 60-80 boliger (5000 m2) og 17 000 m2 til hotellformål. Vestkanbadets funksjon som badeanlegg videreføres. Sommerroparken/gaten foreslås regulert til offentlig torg, det grønne preget videreføres, trafikk begrenses og arealet tilrettelegges for sambruk mellom ulike brukergrupper.

Plan- og bygningsetaten mener planforslaget har mange gode kvaliteter. Vi har likevel valgt å fremme et alternativ 2 for å belyse høyder som i større grad følger kommuneplanens høydebestemmelse og gir en noe redusert skyggevirkning for naboer. PBEs alternativ sikrer også rekkefølgekrav til sykkeltiltak i Henrik Ibsens gate, og en større boligandel. PBE ønsker innspill til begge alternativene og tar ikke stilling til hvilket alternativ vi anbefaler, med tanke på utforming og høyder, før etter offentlig ettersyn.

Alle kan følge prosessen i reguleringssaken her (Saksinnsyn, OSLO KOMMUNE, PLAN- OG BYGNINGSETATEN)

Skroll til toppen